Regulamin zakupu uczestnictwa w konferecji

Regulamin pobierania opłaty rejestracyjnej na Konferencję za pośrednictwem strony konferencjaucho.pl, należącej do Instytutu Narządów Zmysłów Sp.z o.o

§ 1 Definicje

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Kilient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. Z.o.o.o za pośrednictwem strony internetowej konferencjaucho.pl.

Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zajmująca się organizacją wydarzeń w tym konferencji, na które uprawnionymi do wejścia są osoby posiadające Bilet.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Instytut Narządów Zmysłów SP.zo.o.o na rzecz Klienta w oparciu o Regulamin.

Faktura – dokument sprzedaży w formie elektronicznej wystawiany i przesyłany w formacie pliku PDF na adres wskazany przez Klienta w ramach procesu zakupu Biletu.

INZ – Instytutem Narządów Zmysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn, Polska, NIP: 534-240-98-41, REGON: 141684503, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w m.st. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319184.

Konferencjaucho.pl – strona internetowa służąca do rejestracji na Konferencję.

Konferencja – każda konferencja, kongres, szkolenie lub inne, które jest realizowane jest przez Organizatora, za które pobierana jest opłata rejestracyjna za pośrednictwem strony internetowej: konefrencjaucho.pl.

Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Konferencja.

Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Potwierdzenie uczestnictwa – dokument uprawniający do udziału w Konferencji, potwierdzający dokonanie opłaty za rejestrację.

Elektroniczne potwierdzenie uczestnictwa – elektronicznie generowany dokument, do samodzielnego wydruku przez Uczestnika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wydrukowany dokument potwierdzający uczestnictwo posiada kod kreskowy lub kod QR, jest traktowany jako pełnoprawne potwierdzenie uczestnictwa i stosuje się do niego odpowiednio regulacje niniejszego Regulaminu dotyczące Potwierdzenia Uczestnictwa.

Koszyk/Podsumowanie – umowne określenie identyfikujące stan w jakim znajdują się rezerwowane miejsca uczestnictwa w Konferencji; potwierdzenia uczestnictwa znajdujące się w podsumowaniu są przyporządkowane danemu użytkownikowi.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Instytut Narządów Zmysłów sp.z o.o za pośrednictwem strony konferencjaucho.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Umożliwianie korzystania z systemu rejestracji na konferencję za pośrednictwem konferencjaucho.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez INZ na rzecz Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a INZ oraz na podstawie Regulaminu.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone przez stronę konferencjaucho.pl, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy.
 3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do strony konferencjaucho.pl jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 4. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem konferencjaucho.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z rejestracji na Konferencję są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z rejestracji na Konferencję.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Przed dokonaniem rejestracji i dokonania opłaty za potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji, Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Konferencji, na którą dokonuje rejestracji, umieszczonym na stronie konferencjaucho.pl lub stronie internetowej Organizatora, regulaminem Obiektu, w którym Konferencja się odbywa. Zasady korzystania z Obiektu są udostępniane na stronie internetowej Obiektu. Poprzez dokonanie rejestracji na Konferencję oraz zakupie uczestnictwa, Klient akceptuje owe regulaminy i zasady.

§ 3 Zamówienie i płatność

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. Poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie konferencjaucho.pl.
 3. Opłatę za rejestrację można uiścić w następujące sposoby: za pomocą ePrzelewu, karty płatniczej, systemu BLIK (płatności obsługiwane przez Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) albo przelewu bankowego na podane przy zamówieniu konto.
 4. Prawo wyboru sposobu płatności za rejestrację na Konferencję przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest dostępny tylko jeden sposób dokonywania płatności.
 5. Do kosztów realizacji zamówienia doliczana jest opłata dodatkowa w postaci opłaty za dostawę oraz Opłaty serwisowej. Jeżeli takie powstały.
 6. Za wykupione potwierdzenia rejestracji można otrzymać fakturę VAT.
 7. Dla opłaconych potwierdzeń uczestnictwa zakupionych przez stronę konferencjaucho.pl faktura wystawiana jest po zaksięgowaniu płatności i wysyłana pocztą tradycyjną na wskazany adres.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 9. Na zamówienie Klienta możliwy jest odbiór osobisty faktury w siedzibie INZ. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
 10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie konferencjaucho.pl podczas uzupełniania danych rejestracyjnych, w szczególności: wybór rodzaju rejestracji i wysokości opłaty za nią, sposobu płatności oraz dostarczenia potwierdzenia.
 11. W przypadku płatności przelewem bankowym, po zatwierdzeniu rezerwacji Klient otrzyma informację o numerze konta bankowego wraz z numerem zamówienia, który należy umieścić w tytule przelewu przy płatności za rezerwacje.
 12. Informacje znajdujące się na stronie konferencjaucho.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego rodzaju uczestnictwa. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za dokonaną rezerwację uczestnictwa, zgodnie z wybraną ceną z tabeli opłat rejestracyjnych.
 13. INZ nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do formularza.
 14. Klient może wybrać i dokonać płatności za więcej niż jedną rezerwację uczestnictwa. W takim przypadku musi wpisać w formularz rejestracyjny niezbędne dane każdego uczestnika dla którego dokonuje wykupu rejestracji.
 15. W przypadku wybrania więcej niż jednego zamówienia rezerwacyjnego, po ich zaznaczeniu pojawi się cena, która zostanie uwzględniona w kwocie należności na końcu zamówienia.
 16. Zamówienie uważa się za złożone w momencie, gdy Klient wybierze rodzaj rezerwacji, określi ich ilość, wybierze rodzaj płatności i metodę dostawy.
 17. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia:

§4 Zakup biletu

 1. Ceny podane na stronie internetowej konferencjaucho.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Po wejściu na konferencjaucho.pl, wybraniu rodzaju rejestracji, uzupełnieniu niezbędnych danych wszystkich osób dla których dokonywana jest rejestracja, może dokonać opłaty za dokonaną rejestrację.
 3. Warunkiem potwierdzenia rejestracji-zakupu uczestnictwa jest dokonanie opłaty rejestracyjnej.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności informacji umieszczonych na potwierdzeniu rejestracji/uczestnictwa z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta formularzu rejestracyjnym.
 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, a po zaksięgowaniu opłaty za udział w Konferencji, zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca uczestnictwo i uprawniająca do wstępu na Konferencję.
 6. Klient, który dokonał rejestracji, po opłaceniu rejestracji, odbiera potwierdzenie uczestnictwa poprzez wydrukowanie we własnym zakresie potwierdzenia uczestnictwa zawartego w wiadomości e-mail, którą otrzymał lub poprzez zapisanie go na nośniku cyfrowym, który okaże przy wejściu na konferencję.
 7. INZ nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa przez Klienta lub osoby trzecie, którym udostępnił on dane z przesłanej wiadomości e-mail (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

§ 5. Odpowiedzialność

 1. INZ zastrzega, że korzystanie ze strony konferencjaucho.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.
 2. INZ nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością INZ.
 3. INZ nie ponosi odpowiedzialności:
 4. Za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze strony konefrencjaucho.pl i systemu rezerwacji przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 5. Za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 6. INZ nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§6. Odwołanie Konferencji lub zmiana terminu

 1. INZ informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy, za wyjątkiem przypadku odwołania Konferencji, zmiany daty lub miejsca odbycia Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji, zmiany daty lub miejsca odbycia Konferencji, Klient będzie miał możliwość wymiany potwierdzenia uczestnictwa na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Konferencji, INZ niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej konferenacjaucho.pl. Dodatkowo Klienci mogą otrzymać taką informację drogą elektroniczną.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §7 ust. 1, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy za rejestrację Klient powinien wysłać oświadczenie, które może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres konferencje@inz.waw.pl lub na adres siedziby spółki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia informacji o odwołaniu, zmianie czasu lub miejsca Konferencji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Wszelkie zwroty realizowane na rzecz Klienta będą dokonywane jedynie w przypadku dokonania pełnej rejestracji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację danych osobowych i adresowych Klienta.
 5. INZ zastrzega, iż w przypadku, gdy dane Klienta występującego o zwrot budzą wątpliwości (np.: niezgodność danych Klienta występującego o zwrot i dokonującego rezerwacji), przed wykonaniem zwrotu INZ może zażądać udokumentowania tożsamości osoby żądającej zwrotu.
 6. Zwroty realizowane będą na konta Klientów z których otrzymano płatność za rejestrację. W przypadku zmiany danych do przeprowadzania zwrotu należności Klient zobowiązany jest do przesłania na adres poczty e-mail: konferencje@inz.waw.pl aktualnych danych do przelewu bankowego.
 7. Poza przypadkami określonymi powyżej, Klient ma prawo do zwrotu opłaty za rejestrację do 30 października 2023 roku bez podania powodu.

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z opłatą za rejestrację mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: konferncje@inz.waw.pl lub pisemnie przesyłką rejestrowaną na adres siedziby INZ.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez INZ następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W przypadku nieuznania przez INZ reklamacji Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev….

§8. Ochrona danych i własność intelektualna

 1. Rejestrując się na Konferencję na stronie konferencjaucho.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie od INZ materiałów reklamowo – promocyjnych. Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie konferencjeucho.pl (w tym zdjęć i opisów) bez pisemnej zgody INZ.

§9. Wejście w życie i zmiany

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. INZ zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie konferencjaucho.pl

§10 Uwagi końcowe

 1. INZ dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach rejestracji na stronie konferencjaucho.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony konferencjaucho.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.