Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o. stosuje środki organizacyjne, proceduralne i techniczne mające na celu zabezpieczyć przetwarzane dane. W naszej organizacji stosowane są środki, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach 05-830 Nadarzyn, ul. Mokra 1 (dalej: „Administrator” lub „INZ”).

Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora),nie naruszających Pana/Pani interesów lub podstawowych praw i wolności. Przetwarzanie danych na ww. potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator mógł tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

Informujemy, że Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach 05-830 Nadarzyn, ul. Mokra 1  przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom przetwarzającym, w szczególności firmom współpracującymi i wykonującymi zadania na zlecenie i na rzecz Administratora oraz podmiotom uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Z uwagi, na to, że podmioty te często się zmieniają, Administrator nie jest w stanie przedstawić ich kompletnej listy. Jeśli chcą Państwo uzyskać informację na temat takich podmiotów, można zwrócić się z takim zapytaniem do Administratora. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach

Przetwarzanie następować będzie gównie w sposób zautomatyzowany, w następujący sposób: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, profilowanie (czyli automatyczna analiza danych osobowych w celu wyłonienia osób do objęcia danym działaniem: e-mailingiem, ofertą, etc.), adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych ****przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa  powyżej.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Instytutu Narządów Zmysłów Sp. z o.o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełniania tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana tej zgody.

Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie procesu rejestracji na konferencje.

W związku z otrzymanym emailem nie musi Pani/Pan przekazywać nam żadnych informacji ani żadnych danych osobowych. W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres: daneosobowe@inz.waw.pl lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane wyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła do wiadomości Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych przed jego dokonanie, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora jest zgodne z obowiązującym prawem.

Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celach marketingowych

Klauzula informacyjna – cele marketingowe

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych  
Administrator danych Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o.
Cele przetwarzania • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
• marketing produktów i usług Instytutu Narządów Zmysłów Sp. z o.o. [w tym profilowanie]  
Podstawy prawne przetwarzania wyrażona zgoda
Prawa związane z przetwarzaniem danych • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
• prawo dostępu do danych osobowych  
• inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych  
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Instytutu Narządów Zmysłów Sp. z o.o.
   

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Instytut Narządów Zmysłów Sp. z o.o.

Kontakt z administratorem danych:

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby prowadzić komunikację marketingową produktów i usług Instytutu Narządów Zmysłów Sp. z o.o.

W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, usługach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, którą możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Państwa zainteresowania i potrzeby i udoskonalać nasze usługi.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykorzystanych usług, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i w aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta Instytutu oraz preferencje wyrażone w serwisach.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wycofania zgody,
  2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym. Możecie Państwa przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:  daneosobowe@inz.waw.pl

Prawo wycofania zgody

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres email: daneosobowe@inz.waw.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.